Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Գույքին պատճառված վնասներ

Տուժողի գույքին պատճառված վնասներ են համարվում`
 1. տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը,
 2. ճանապարհների, դրանց արհեստական կառույցների, կահավորանքի, շինությունների, տուժողին պատկանող այլ գույքի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը, բացառությամբ`
  • վնաս պատճառողի ավտոտրանսպորտային միջոցին կցված կամ դրա մեջ (վրա) գտնվող և տուժողին պատկանող գույքի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը,
  • անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում տուժողին պատկանող գույքին պատճառված վնասները,
  • ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում տուժողին պատկանող գույքին պատճառված վնասները,
  • վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ տուժողին պատկանող գույքին պատճառված վնասները, եթե դրանք կապված են բացառապես վտանգավոր թափոնների հետ,
  • տուժողի դիտավորության հետևանքով տվյալ տուժողին պատկանող գույքին պատճառված վնասները,
  • Տուժողին պատկանող արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին կամ մետաղներին պատճառված վնասները,
  • բեռների փոխադրման պայմանագրով տուժողին պատկանող փոխադրվող բեռներին պատճառված վնասները:
Ուշադրություն
Տուժողի գույքին պատճառված վնասները հատուցվում են տուժողին (օրենքով և (կամ) ԱՊՊԱ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց) համապատասխան գումար վճարելու ձևով կամ պատճառված վնասի վերականգնման միջոցով։

Տարբերակների ընտրությունն իրականացվում է տուժողի (նրա ներկայացուցչի կամ ժառանգի) կողմից։

Ընդ որում, եթե փորձագետի եզրակացության համաձայն` վնասի վերականգնումը հնարավոր կամ ողջամիտ չէ, ապա ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական հատուցումը վճարվում է համապատասխան գումար վճարելու միջոցով։


Տուժողի (նրա ներկայացուցչի կամ ժառանգի) կողմից որպես ապահովագրական հատուցման ստացման ձև գույքին պատճառված վնասի վերականգնումն ընտրելու դեպքում.
Տուժողի կողմից վերանորոգման տարբերակի ընտրության դեպքում վերանորոգումն իրականացվում է տուժողին ծանուցված ապահովագրական հատուցման փաթեթում ներառված՝ պատճառված վնասի գնահատման եզրակացության մեջ նշված կոնկրետ վերանորոգող կազմակերպությունում։
Թարմացվել է՝ 26.10.2021 11:43:18