Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 02.09.2021 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների Հավելված 4-ով սահմանված ԱՊՊԱ ԱՊՊԱ պատահարի պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցած ավտոտրանսպորտային միջոցի գծով պատահարից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի՝ ապահովադրի միակողմանի դիմումի հիման վրա դադարեցման դեպքում վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարի հաշվարկման հիմքում 80 տոկոսի փոխարեն 20 տոկոս կիրառելու վերաբերյալ կարգավորումը։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 09.07.2021 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հուլիսի 20-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնեն «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) Հավելված 1-ով սահմանված հետևյալ ձևերի փոփոխված տարբերակները

Կանոնների գրանցում 09.06.2021 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 8-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումը, որոնք ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի հունիսի 19-ին։

Կանոնների գրանցում 13.05.2021 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մայիսի 11-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնք ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի մայիսի 22-ին, բացառությամբ Կանոններում հատուկ նշված դրույթների և տիպային ձևերում կատարված փոփոխությունների, որոնց տեխնիկական լուծումների ներդրումը դեռևս լիովին չի ապահովվել։

Կանոնադրության գրանցում 19.04.2021 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 16-ին գրանցվել են Բյուրոյի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված Բյուրոյի կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումներըը, որոնք ուժի մեջ են մտել սույն թվականի ապրիլի 17-ին։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 14.04.2021 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի ապրիլի 24-ին, տեխնիկական հնարավորու-թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) 43-րդ կետով սահմանված կարգավորումը՝ կապված այն դեպքերի հետ, երբ ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին ԱՄՄՊ համակարգում առկա լինեն տեխնիկական խոչընդոտներ ինտեգրված այլ համապատասխան տեղեկատվական համակարգերում առկա արդիական տվյալների ստացման համար:

Կանոնների գրանցում 29.03.2021 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մարտի 26-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված՝ Բյուրոյի կանոններում կատարված հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 05.03.2021 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի մարտի 16-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնեն «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ)՝ ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումն ինքնաշխատ ներկայացված համարվելու վերաբերյալ կարգավորումները։ Նշված կարգավորումները հնարավորություն կընձեռեն տուժողներին, առանց լրացուցիչ դիմում ներկայացնելու, դեպքերի ճնշող մեծամասնությամբ ստանալ իրենց ապահովագրական հատուցումները։

Թարմացվել է՝ 26.05.2022 14:05:45