Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1-000 ԱՊՊԱ վկայագրի և դրա հավելվածի ձևը (չի գործում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից)  81KB 14.03.2016
RL 1-002 ԱՊՊԱ վկայագիրը կազմելու և լրացնելու հրահանգ. (Չի գործում 2016 թվականի մայիսի 1-ից)  90KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1-004 Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական պատահարի մասին ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու պետական կառավարման լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պահանջ. (Չի գործում 2015 թվականի ապրիլի 30-ից)   115KB 26.09.2010
RL 1-005 ԱՊՊԱ պայմանագրերով ապահովագրավճարների վճարման կարգ (Չի գործում 2016 թվականի մայիսի 1-ից)  75KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1-006 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից բողոք-պահանջների քննության կանոններ   197KB 03.06.2011

փոփոխություն
RL 1-007 ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկ. (Չի գործում 2016 թվականի մայիսի 1-ից)  92KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1-008 ԱՊՊԱ ոլորտում չհատուցվող գումարի չափ. (Չի գործում 2016 թվականի մայիսի 1-ից)   84KB 26.09.2010
RL 1 -008 ԱՊՊԱ պայմանագրերի հաշվառման կարգ (Չի գործում 2017թվականի նոյեմբերի 1-ից)  47KB 15.09.2010

փոփոխություն
RL 1-009 2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերի և ռիսկային գործակիցների թույլատրելի արժեքների չափ (Չի գործում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից)  286KB 18.10.2010

փոփոխություն
RL 1-010 ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման և փոփոխման գործընթացի նկատմամբ պահանջներ (Չի գործում 2017 թվականի մարտի 19-ից)  925KB 26.11.2010

փոփոխություն
Թարմացվել է՝ 22.02.2024 15:57:42