Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1 -012 ԱՄՄՊ ծառայության դիմաց վճարների բաշխման եվ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միությանը նոր անդամակցած ապահովագրական ընկերության կողմից ԱՄՄՊ ծառայությանը միանալու մուտքի վճարի   133KB 11.02.2015

փոփոխություն
RL 1-012 ԱՊՊԱ պայմանագիրը լրացնելիս և ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրավճարի չափի հաշվարկում ավտոտրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը որոշելու համար հիմք ընդունվող ինտերնետային կայքերի ցանկ. (Չի գործում 2016 թվականի մայիսի 1-ից)  98KB 26.11.2010
RL 1-013 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի արդյունքում գույքին պատճառված վնասների գնահատման եվ փորձաքննության կարգի ու մեթոդաբանության, փորձագետների որակավորման կարգի, չափանիշների ու պայմանների եվ որակավորումից զրկման կարգի ու հիմքերի. (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  314KB 03.12.2010

փոփոխություն
RL 1-014 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետների որակավորման, նրանց հետ կնքվող պայմանագրերի գրանցման և ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձաքննության կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  411KB 30.12.2010

փոփոխություն
RL 1-015 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի հետևանքով տուժողին պատկանող գույքի ոչնչացման ( 80% և ավելի վնասի) դեպքում գույքի մնացորդային արժեքների հաշվարկման մեթոդաբանության կանոններ. (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  92KB 03.12.2010

փոփոխություն
RL 1-016 Համաձայնեցված հայտարարագիր կնքելուն համաձայնության տրամադրման կանոններ (Չի գործում 2015 թվականի ապրիլի 30-ից)  117KB 03.12.2010
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  332KB 01.01.2011

փոփոխություն
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  317KB 09.01.2011

փոփոխություն
RL 1-019 ԱՊՊԱ ոլորտում կրկնակի փորձաքննության իրականացման պահանջի ներկայացման կանոններ.(Չի գործում 2011 թվականի ապրիլի 18-ից)  203KB 30.12.2010
RL 1-021 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող տուգանքի առավելագույն չափը (Չի գործում 2017 թվականի մայիսի 25-ից)   81KB 18.01.2011
Թարմացվել է՝ 15.09.2023 08:49:59