Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755

Փորձագետների որակավորման վերաբերյալ 20.04.2022

Տեղեկացնում ենք, որ ԱՊՊԱ ոլորտում փորձաքննության իրականացման համար որակավորում ստացող անձանց համար Բյուրոյի կանոններով տարեսկզբից ներդրվել է բարեվարքության պահանջներին համապատասխանության ստուգման գործընթաց։

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ 18.04.2022

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն համագործակցելու և աշխատանքի ներգրավելու հեռանկարով փնտրում է կրտսեր իրավաբանի՝ պատրաստակամ կիսվելու ընկերության տասնամյա տեսական և գործնական գիտելիքներով։

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ 25.02.2022

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ

ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող ապահովագրավճարի վերաբերյալ 27.01.2022

Համաձայն «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի՝ Բյուրոյի խորհրդի կողմից տարին մեկ սահմանվում են հիմնական և բազային ապահովագրավճարների առավելագույն սահմանաչափերը, ինչպես նաև ռիսկայնության գործակիցների թույլատրելի արժեքները և Բոնուս-Մալուս գործակիցների մեծությունները:

Կանոնների ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ 24.05.2022

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի կողմից 2022թ-ի մարտի 29-ի թիվ 7-Լ որոշմամբ հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 15-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխություններից սույն թվականի հունիսի 1-ին ուժի մեջ կմտնեն 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 21-րդ և 47-րդ կետերում կատարված փոփոխությունները։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 23.05.2022

Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հունիսի 1-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) Հավելված 4-ի 6.1-րդ կետով սահմանված կարգավորումը` կապված ապահովադրի պահանջով Հավելված 3-ի 5.1-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման հետ։

Թարմացվել է՝ 24.05.2022 16:05:11